kurass
Privacyverklaring kurass

Privacyverklaring kurass

PRIVACYVERKLARING KURASS

 

 1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

– een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.kurass.be, eigendom van Lien Van Raemdonck en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);

– op één of andere wijze gebruikt maakt van onze diensten;

– op één of andere wijze met Kurass in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort);

– deze Privacyverklaring expliciet accepteert.

 

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

2.1.  Verwerkingsverantwoordelijke

 

Kurass is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via de volgende wijzen worden gecontacteerd:

– Per post: Kurass, Lien Van Raemdonck, Kattebelweg 12, 8520 Kuurne

– Telefonisch op: +32 493/68.44.91

– Per e-mail: lien.kurass@gmail.com

– Via de website: www.kurass.be

 

2.2.  Verwerker

 

Kurass kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van Kurass uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

Kurass verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt Kurass volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

– Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens);

– Rijksregisternummer;

– Psychische en psychologische gegevens;

– Samenstelling gezin;

– Beroep en betrekking;

– Financiële bijzonderheden zoals loonfiches en leningen;

– Lidmaatschappen van vakverenigingen;

– Beeld- of geluidsopnames.

 

 1. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

 

Kurass verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

– Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;

–   Omwille van het gerechtvaardigd belang van Kurass om u te kunnen helpen met haar diensten;

– Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

 

 1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

Kurass verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;

– Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van contactnames, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze diensten;

– Om u op de hoogte te houden van voor u interessante feiten of artikelen.

 

 1. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

 

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en allen op instructie van Kurass handelen, verwerkt Kurass uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

 

Kurass heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

 

 1. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 

Kurass bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden en dienstverlenging, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is.

 

 1. Welke rechten heeft u?

 

8.1.  Recht op informatie

 

Met deze Privacyverklaring wenst Kurass u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze, zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.2.  Recht op inzage

 

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en Kurass te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

U hebt eveneens het recht om aan Kurass een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door Kurass een administratieve kost worden aangerekend.

 

8.3.  Recht op verbetering

 

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan Kurass.

 

8.4.  Recht op gegevenswissing

 

U hebt het recht om Kurass te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van Kurass om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

– Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;

– U bewijst dat Kurass uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;

– Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;

– U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;

– U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend.

 

Kurass behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

8.5.  Recht op beperking van gegevensverwerking

 

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

– U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door Kurass werden verwerkt en Kurass heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

– U bewijst dat de verwerking door Kurass onrechtmatig was en vraagt om een beperking;

– Kurass heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;

– U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6).

 

8.6.  Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

 

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. Kurass zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

8.7.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan Kurass verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

8.8.  Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart Kurass dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door Kurass uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

 

 1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan Kurass te richten via één van de volgende kanalen:

– Via aangetekend schrijven aan: Kurass, Lien Van Raemdonck, Kattebelweg 12, 8520 Kuurne;

– Via e-mail aan: lien.kurass@gmail.com.

 

 1. Hoe kunt u klacht indienen?

 

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

 1. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

 

Kurass heeft steeds het recht om op elk moment deze Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring.

 

 1. Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK zijn bevoegd in geval van geschil.